Osobní údaje

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Duvlan CZ s.r.o. IČ 29361141se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  Duvlan CZ s.r.o.
  adresa: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
  email: info@duvlan.cz
  telefon: 702 052 446
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Správce uzavírá smluvní vztah pouze s osobou starší jako 16 let.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • provozovatel DUVLAN CZ, s.r.o. zpracovává osobní údaje dotčených osob v rozsahu emailová adresa a telefonní číslo za účelem položení otázky provozovateli a následného zpětného kontaktování zákazníků. za účelem zapojení se do diskuzního fóra zákazníky, správce sbírá údaje v rozsahu jméno a e-mailová adresa. V rozsahu e-mailová adresa sbírá správce údaje i za účelem zasílání newslettrových zpráv zákazníkům na základě získaného souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat kontaktováním společnosti DUVLAN CZ, s.r.o. prostřednictvím e-mailu nebo uskutečněním hovoru na náš zákaznický servis.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (kurýrní společnosti, GoPay)
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (externí účetní firma)
 • zajišťující marketingové a analytické služby.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé marketingových, analytických a mailingových služeb / cloudových služeb (Google Analytics). V rámci přijímání a nahrávání hovorů od zákazníků správce používá službu CloudTalk. Služba CloudTalk nahrává hovory za účelem zlepšení kvality zákaznického servisu směrem ke zákazníkům a zlepšení kvality Vám poskytovaných služeb. V případě, že se zákazník rozhodne, že nechce aby byla jeho nahrávka použita má možnost požádat o její výmaz zasláním mailu na zákaznický servis spolu s uvedením telefonního čísla ze kterého hovor uskutečnil. Nahrávky služby CloudTalk se automaticky vymažou po 30 dnech od jejich nahrání.
 2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
 3. Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Více o zásadách používání souborů cookie si můžete přečíst zde: https://www.duvlan.cz/zasady-pouzivani-souboru-cookies/

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.


  2. Přes emailovou adresu osobne-udaje@duvlan.com nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Vymazání se nedotkne dat na dokumentech, které musíme ze zákona uchovávat jako např. faktury a dobropisy. Vaše osobní údaje neprodleně vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je zpracovávali.
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, na jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat.
 • vůči zpracování podle článku 21 ods. 1 a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo namítáte vůči zpracování podle článku 21 ods. 2.
 • osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně.
 • osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá.
 • osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 ods. 1.

   

  3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: šifrování datových úložišť, fyzické zabezpečení dat v listinné podobě, systémem přístupových práv, školením pracovníků.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Pokud máte otázky týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese osobne-udaje@duvlan.com.